מדיניות הפרטיות

ברוכים הבאים למדיניות הפרטיות של חברת רובוטק טכנולוגיות בע”מ (להלן:”החברה“) אשר מנהלת ומפעילה את אתר האינטרנט בכתובת https://robotec.co.il (להלן:”האתר“), החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט של החברה (להלן: “המשתמש” ו/או “המשתמשים“).

מדיניות פרטיות זו מסדירה את האופן שבו החברה עושה שימוש במידע אותו היא אוספת מהמשתמשים באתר ובקשר עימו. מדיניות פרטיות זו תחול בכל גלישה באתר החברה על ידי משתמש באמצעות כל אמצעי או מכשיר.

מדיניות פרטיות זו, כפי שתפורט להלן, מיועדת לסייע למשתמש באתר להבין איזה מידע החברה אוספת אודותיו, אופן איסוף המידע, מטרות איסוף המידע, השימוש שהחברה עשויה לעשות במידע, הגורמים השלישיים אליהם תעביר החברה את המידע, כיצד החברה מאחסנת את המידע ומה הזכויות של המשתמש במידע.

המידע שהמשתמש מוסר לחברה תלוי בהסכמתו וברצונו של המשתמש ואינה נובעת מחובה חוקית. המידע ישמר במאגר המידע של החברה לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים על ידי החברה במסגרת האתר, מעידים על הסכמת המשתמש למדיניות פרטיות זו וכי מידע יישמר וינוהל במאגר כאמור. השימוש במידע שבמאגר יעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות המפורטות להלן.

מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך היא מתייחסת לנשים ולגברים כאחד.

1.              מהו מידע?

במדיניות זו, משמעות המונח “מידע” הוא כל מידע הנאסף על ידי החברה או נמסר לה על ידי המשתמש או מי מטעמו, במסגרת השימוש של המשתמש באתר או בשירותים הכלולים בו, שבאמצעותו ניתן לזהות את המשתמש והמוגן על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ”א-1981 (להלן:”החוק“).

2.              כיצד החברה אוספת את המידע אודות המשתמשים באתר?

2.1.                  מידע שהמשתמש מוסר לחברה, בין היתר, בקשר עם רכישת מוצרים באתר;

2.2.                  מידע שמתקבל אצל החברה בקשר עם השירותים שמעניקה החברה באתר;

2.3.                  מידע המתקבל מהמשתמש כשהוא מבקש להצטרף לרשימת התפוצה של החברה;

2.4.                   מידע המתקבל עקב ובקשר עם השימוש באתר.

3.              המידע שהחברה אוספת אודות המשתמשים

בעת שימוש המשתמש באתר החברה, והשירותים שמעניקה החברה באתר, החברה תאסוף את המידע (כולו או חלקו), כפי שיפורט להלן:

3.1.                   שם פרטי ושם משפחה, מקום עבודה, תפקיד במקום העבודה, פרטי יצירת קשר לרבות טלפון, כתובת דואר אלקטורני, כתובת מגורים ועוד;

3.2.                  היסטוריית ההזמנות של המשתמש, כולל מידע על מוצרים שנרכשו;

3.3.                  כל מידע נוסף שהמשתמש מוסר ו/או מתקבל אצל החברה בקשר עם המשתמש ועם השימוש באתר.

4.              המטרות שלשמן החברה אוספת את המידע

החברה אוספת מידע אודות המשתמש לצורך המטרות הבאות, כולן או חלקן, כפי שיפורט להלן:

4.1.                  לשם ובקשר עם מתן השירותים המסופקים על יד החברה או מי מטעמה באתר;

4.2.                  לשם הפעלה, פיתוח וניהול של האתר;

4.3.                  לשם תחזוקה של האתר וניטור פעילות המשתמש בו;

4.4.                  לשם שיפור השירות וחווית השימוש של המשתמש באתר, זאת לרבות באמצעות העברת המידע לצד שלישי;

4.5.                  לשם עריכת נתונים סטטיסטיים והעברת מידע מעובד, סטטיסטי או אחר, לצדדים שלישיים, ובלבד שמידע כאמור לא יאפשר זיהוי אישי של המשתמש;

4.6.                  לשם ניתוח, ומחקר ועריכת סטטיסטיקות;

4.7.                  לשם הצגה והתאמת מודעות שיוצגו בפני המשתמשים לרבות אך לא רק ברשת האינטרנט ועשויים להתאים להעדפותיהם;

4.8.                  לשם ניתוח פרופיל של המשתמש באתר לשם שיווק מוצרים לרבות אך לא רק ברשת האינטרנט;

4.9.                  לצרכי דיוור ישיר כהגדרתו בחוק, Push Notifications, פניות ברשתות חברתיות ועוד;

4.10.              לשם שליחת דברי פרסומת, מידע על מוצרים ושירותים, הטבות, מבצעים, הנחות ומידע שיווקי;

4.11.              לשם התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות נגד החברה ומי מטעמה וכן נגד צדדים שלישיים;

4.12.              לשם אכיפה של הוראות תנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו;

4.13.              לשם עמידה בכל דין.

5.              העברת המידע

5.1.  החברה לא תעביר ולא תמסור מידע לצדדים שלישיים אלא כמפורט במדיניות הפרטיות זו.

5.2. העברת המידע לצדדים שלישיים תכלול מידע רלוונטי בלבד שאינו חורג מהמטרות שלשמן מועבר המידע ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית.

 • החברה רשאית להעביר את המידע לצד שלישי באחד או יותר מהמקרים הבאים:

  • צדדים שלישיים אשר מעניקים לחברה שירותים שונים כגון, חברות נוספות בקבוצה לרבות אלה המספקות שירותים לחברה, חברות המעניקות שירותי שיווק ופרסום, חברה המספקת שירותי סליקה, משרדי עורכי דין או יועצים חיצוניים נוספים אשר מעניקים לחברה שירותים בקשר עם פעילותיה.

  • ככל שהמשתמש ירכוש באתר מוצר של צד שלישי, החברה תעביר את פרטי המשתמש לצד השלישי לצורך קבלת השירות.

  • במקרה בו תתקבל דרישה בחברה למסור את המידע בהתאם להוראות כל דין.

  • במקרה בו יתקבל צו שיפוטי ו/או דרישה בהתאם להליך מנהלי למסור את המידע.

  • במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, גישור, בוררות או כל הליך משפטי בין המשתמש או מי מטעמו לבין החברה או מי מטעמה ו/או בין החברה וצד שלישי.

  • במקרה של העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או רכישה, של החברה ו/או נכסיה ו/או כל חלק מהם, בתמורה או שלא בתמורה, בין היתר במקרים אשר במסגרתם תועבר הבעלות באתר ו/או בתכניו, כולם או חלקם, לצדדים שלישיים, לרבות, אך לא רק, במקרה של מיזוג החברה ו/או פעילותה עם צדדים שלישיים, ולרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרים של שינוי שליטה, מלא או חלקי, בחברה וכן במקרים של בחינת היתכנות של המקרים הנזכרים לעיל.

  • אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי משתמש ביצע מעשה ו/או מחדל אשר עשויים לפגוע בחברה, במי מטעמה, בצדדים שלישיים כלשהם לרבות משתמשים אחרים.

  • אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי משתמש עושה שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה.

  • בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נדרשת כדי למנוע נזק לחברה, למשתמש או לצד שלישי כלשהו.

 • בנוסף לאמור, החברה רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים, כאמור לעיל, גם מחוץ למדינת ישראל ובכלל זה לצדדים שלישיים אשר ממוקמים במדינות שרמת ההגנה של המידע אינה תואמת את הוראות הדין הישראלי ואשר עשויות להעניק הגנה פחותה מזו הניתנת על פי דיני הגנת הפרטיות בישראל.

6.              אבטחת מידע

החברה נוקטת באמצעים טכניים ופיזיים בעניין פרטיות ואבטחת מידע בהתאם לסטנדרטים מקובלים. אך, כידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין ובכל עת שבה המשתמש מוסר מידע לחברה, בפרט באמצעות רשת האינטרנט, המשתמש עושה זאת בהסכמה מלאה ובכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו.

בכל מקרה, אם יש למשתמש סיבה להאמין כי העברת המידע לחברה אינה בטוחה עוד אנא עדכן אותנו באמצעי התקשרות שבסעיף 14 למדיניות הפרטיות.

7.              הגבלת אחריות

החברה וכל מי מטעמה לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לאיסוף המידע, השימוש בו, העברתו לצדדים שלישיים, שמירתו ואבטחתו.

מבלי לגרוע מכלליות  האמור, ככל שהמשתמש ירכוש באתר מוצר של צד שלישי, החברה תעביר את פרטי המשתמש לצד השלישי לצורך קבלת השירות. הצד השלישי כאמור יהא רשאי לאסוף, לשמור ולטפל במידע בהתאם למדיניות הפרטיות שלו והחברה תהא פטורה מכל אחריות בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם העברת המידע, איסופו, שמירתו ועיבודו על ידי הצד השלישי.

6.       תקופת החזקה של המידע

החברה תשמור את המידע אודות המשתמש לפרק הזמן הדרוש להבטחת המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי דין.

8.              איסוף נתונים אוטומטים

8.1.                   בעת שימוש באתר החברה, החברה אוספת באופן אוטומטי מידע באמצעות שימוש ב – cookies ובטכנולוגיות אחרות כגון פיקסלים ועוד (להלן ביחד: “העוגיות“) באמצעותם החברה אוספת מידע לא מזהה בקשר עם משתמשים באתר.

עוגיות הן קבצי טקסט קטנים המאפשרות לאסוף מידע דרך המחשב של המשתמש או דרך דפדפן האינטרנט או מכשיר אחר שמחובר לאינטרנט, ועשוי להחיל את סוגי המידע הבאים: הדפים בהם ביקר המשתמש באתר, פעולות שביצע משתמש באתר, משך הזמן ששהה משתמש באתר, מידע שמשתמש צפה באתר, מיקום גיאוגרפי משוער, טווח גילאים של משתמש, סוג המכשיר ממנו נכנס לאתר, תחומי עניין של משתמש, כתובת ה-IP של משתמש (קרי, כתובת המחשב של משתמש באינטרנט), מספר כניסות לאתר, מספר ההקלקות, רזולוציית מסך, סוג מערכת הפעלה וגרסתה, סוג דפדפן אינטרנט, גרסתו והעדפת שפה, שמות דומיינים ועוד. החברה תעשה שימוש במידע שנאסף באמצעות העוגיות לצורך אחת או יותר מהמטרות הבאות: כדי לנהל ולתפעל  את האתר; כדי להקל על השימוש באתר; כדי להציג למשתמש תכנים ופרסומים באתר וכן מחוץ לאתר (לדוג’ ברחבי האינטרנט, ב- Facebook, Google ועוד) אשר עשויים לעניין אותו ו/או להתאים להעדפותיו; כדי לנתח, לחקור ולבצע בקרות בקשר עם האתר; כדי לנטר דפוסי פעילות באתר; כדי לערוך סטטיסטיקות לרבות חישוב מספרי משתמשים באתר; כדי לנתח, לחקור ולבצע בקרות בקשר עם האתר

8.2.                  החברה עושה שימוש בעוגיות של מערכות פרסום כגון Google   אשר מנטרות את השימוש של המשתמשים באתר. השימוש במידע שייאסף באמצעות העוגיות של Google  כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החברות כאמור וניתן ללמוד אודות המידע שנאסף באמצעות העוגיות, השימוש במידע על ידי החברות כאמור, אופן ביטול העוגיות ועוד במדיניות הפרטיות שלGoogle  https://policies.google.com/privacy?hl=iw.    

8.3.                  מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהוראות המפורטות במדיניות הפרטיות, החברה תהיה רשאית להעביר מידע לא מזהה, למערכות פרסום של צדדים שלישיים כגון   Google  ו – Facebook כדי להציג למשתמש תכנים ופרסומים אשר עשויים לעניין אותו ו/או להתאים להעדפותיו בפלטפורמות הפרסום כאמור.

8.4.                  החברה עושה שימוש בשירותי אנליזה, ניתוח סטטיסטי ומחקר של צדדים שלישיים כגון Google Analytics. השימוש בשירותים של Google Analytics  כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של Google Analytics. ניתן ללמוד על המידע שנאסף במסגרת שירותים אלה, השימושים במידע,  אופן ביטול העוגיות ועוד במדיניות הפרטיות של Google Analytics בלינק: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us.  המשתמש מאשר כי הוא קרא והסכים למדיניות הפרטיות של Google Analytics  כאמור.

8.5.                  משתמש אשר אינו מעוניין שהעוגיות יאספו מידע במחשבו, יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות הדפדפן במחשב. לשם כך, על המשתמש להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. יש לשים לב, כי ביטול העוגיות עלול לגרום לכך שחלק מהשירותים באתר לא יהיו זמינים או שאיכותם תיפגע. על אף האמור לעיל, עוגיות אשר חיוניות והכרחיות לתפעול וניהול האתר, לא ניתנות לביטול.

9.              מידע על אנשים אחרים  

אם המשתמש יספק מידע אישי לחברה בקשר לאנשים אחרים לרבות בני משפחתו וצדדים שלישיים נוספים, על המשתמש לעשות אך ורק לאחר: (א) שהמשתמש עדכן את הצדדים השלישיים אודות תוכן מדיניות זו; וכן – (ב) המשתמש קיבל הסכמה הנדרשת לאיסוף, שימוש, חשיפה והעברה של מידע אישי אודות הצד השלישי בהתאם למדיניות זו ובהתאם להוראות הדין, ככל שנדרש.

 

10.          זכויות המשתמשים במידע

למשתמשים באתר של החברה יש את הזכות לעיין או לתקן את המידע האישי בהתאם להוראות החוק. במידה ומשתמש מעוניין לעיין או לתקן את המידע, ניתן לעשות זאת באמצעות פנייה לחברה בהתאם לפרטי ההתקשרות המופיעים בסעיף 14 למדיניות הפרטיות זו.

11.          הדין החל וסמכות השיפוט

11.1.              התנאים וההוראות המפורטים במדיניות פרטיות זו וכן כל שינוי או תיקון שלה, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה.

11.2.              סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר ומדיניות פרטיות זו או הקשור אליו מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב – יפו.

12.          שינויים ועדכונים

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה או התראה על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית שתפורסם באתר תחייב את המשתמש. המשך השימוש של המשתמש באתר לאחר עדכון מדיניות הפרטיות יהווה הסכמה של המשתמש למדיניות הפרטיות המעודכנת לרבות לשינויים.  

13.          שונות

13.1.              המשתמש אינו רשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי מדיניות פרטיות זו לאחר, החברה תוכל להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לאחר.

13.2.              אין במדיניות פרטיות זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה ו/או למי מטעמה לפי כל דין.

14.        

בכל שאלה או הערה על מדיניות פרטיות זו, ניתן לפנות לחברה בטלפון 03-9004111 ובדואר האלקטרוני בכתובת   negishut@intelitek.com


מעודכן ליום 27 בחודש דצמבר 2020.